Nabízíme

Co vše u nás naleznete?Obraťte se na nás v případě, že řešíte osobní nebo vztahové problémy, potíže v komunikaci, chcete-li supervizi atd...Individuální psychoterapie


Individuální psychoterapie je nejčastěji volenou terapeutickou formou. Někde ji najdete i pod pojmem dyadická - vztah dvou lidí - protože sezení probíhá v dialogu klient x terapeut, jejichž vztah je součástí léčebného procesu. Komunikací a vzájemným reagováním na sebe, pracují na cíli, který si klient zvolil. Účinným principem je přes sebepoznání a pochopení souvislostí dojít k nalezęní vlastních zdrojů řešení problému, hlubšímu přijetí sebe a svého životního příběhu.

Krátkodobá terapie nebo poradenská konzultace (5-10 sezení) je zaměřena na podporu efektivního řešení konkrétního problému.

Střednědobá až dlouhodobá terapie (několik měsíců až let) nabízí hlubší změny ve vnímání sebe, vztahů a světa. Individuální sezení probíhají pravidelně v předem dohodnutý čas, v intervalech obvykle od 1x týdně po 1x měsíčně po dojednanou dobu.Skupinová psychoterapie


Skupinová psychoterapie je přístup, který k terapeutickým účelům využívá setkávání více lidí ve stabilním seskupení, jejich vzájemných interakcí a mezilidských vztahů. Oproti individuální terapii nabízí skupinová psychoterapie mnohovsrstevnou zpětnou vazbu na chování a vztahy klienta. Prostřednictvím setkávání se skupinou, podílu na jejím vzniku a běhu, mohou její členové získat další pohled na své osobní příběhy, prohloubit sociální dovednosti, naučit se přesněji komunikovat, porozumět druhým, či vyjadřovat své pocity a potřeby. Důraz klademe především na vytvoření bezpečné a důvěrné atmosféry, na empatické porozumění a svobodu projevu. Skupinová psychoterapie je prospěšná zejména pro ty, kteří pociťují obtíže v mezilidských vztazích, v komunikaci s druhými, necítí se ve svém životě spokojeni, potřebují porozumět sobě i druhým, popřípadě změnit svou aktuální životní situaci. Skupinová setkání probíhají jednou týdně po dobu 90 min., po dobu několika měsíců a obvykle je tvoří 6-12 osob. Skupinu vede dvojice psychoterapeutů, kteří s vedením skupin mají dlouhodobé zkušenosti.Supervize


Supervize je nástrojem, který pomáhá pracovníkům v pomáhajících profesích udržovat svou profesionalitu, reflektovat práci a odhalovat vlastní slabiny a prostory ke zlepšování svých kompetencí. V původním, nejužším smyslu slova jde o kontrolu kvality práce s klientem. V rozšířeném pojetí, jak jej chápeme my, plní supervize i mnoho dalších funkcí. Pomáhá při etických dilematech, rozvíjení pohledu na konkrétní případy, plní edukativní funkce. Zároveň má nabízet i prostor, kde se cítíme přijímáni a oceňováni. V neposlední řadě je supervize i vhodným nástrojem ke zvládání problémů v rámci pracovních týmů.

Supervize se odehrává jak ve skupinách tak i v individuálních sezeních.Koučink


Koučování je psychologická metoda sloužící k osobnímu růstu, která probíhá v rámci interaktivního rozhovoru koučovaného a kouče. Tento přístup nabízí přirozenou cestu jak pracovat s lidským potenciálem, překonávat vnitřní osobní bariéry a rozvíjet radost, pocit smysluplnosti a spokojenosti. Je zaměřen na potřeby, přání, sny a zájmy koučovaného a může se týkat oblasti práce, volného času, time-managementu, ale i vztahů a osobního života. Pracuje se zvyšováním sebereflexe, sebedůvěry a vnitřní motivace. Díky tomu klienti mohou zažít proces, kdy se nejasně uvědomované nebo tušené potřeby a přání mění v jasné, konkrétní a dosažitelné cíle. Výsledkem koučování bývá zvýšení sebereflexe, sebedůvěry a schopnost své cíle krok za krokem uskutečňovat. Koučování zkoumá a uvolňuje vnitřní bariéry změnou myšlení a postojů sama k sobě, druhým lidem i okolí. Během tohoto procesu dochází k rozvoji vnitřního prostoru možností, tvořivosti, schopnosti efektivně využívat svou energii a pocitu životní svobody. Pracuje se i s tématy únavy, hranic výkonosti a cílí i na téma organizace času a vlastních sil.Psychodiagnostika


Psychodiagnostika se zaměřuje na zjišťování schopností, dovedností a individuálních rysů osobnosti. Pomáhá identifikovat silné stránky a potenciál klienta v různých oblastech (pracovní, vztahové, studijní). Klientovi přináší například podstatné informace pro osobnostní růst či rozhodování v důležitých životních krocích (výběr školy, či zaměstnání). Zároveň také vytváří důležité vodítko pro volbu vhodného terapeutického přístupu a identifikaci hlavních témat. Při psychodiagnostice používáme různé testy vybrané podle účelu vyšetření. Testové baterie se většinou skládají z dotazníků, výkonových testů zjišťujících úroveň a rozložení inteligence a dalších schopností, projektivních testů zaměřených na různé vlastnosti osobnosti a rozhovoru. Délka psychologického vyšetření se pohybuje mezi dvěma až čtyřmi hodinami dle zakázky. Po vyhodnocení všech testů klient dostává podrobnou zprávu obsahující informace o výsledcích testů, shrnutí a doporučení, pokud si je přeje. Pracovníci v našem sdružení mají komplexní psychodiagnostické vzdělání a jsou držitelé certifikátů pro používání specializovaných diagnostických metod.Relaxace


Relaxace neboli relaxační techniky jsou účinné metody, které podporují fyzický i duševní klid. Lze je využít v běžném životě každého zdravého člověka jako způsob jak se rychle a efektivně zbavit únavy, fyzického napětí, nervozity a stresu, slouží i k tréninku pozornosti. Běžně se využívají například při léčbě nespavosti, hypertenze, chronických bolestí, psychosomatických onemocnění, úzkostných a depresivních poruch. Osvojení některé z relaxačních technik (svalové uvolnění, myšlenková relaxace, dechové techniky aj.) může pomoci při zvládání zátěžových situací obecně. Čím jsme klidnější, tím více jsme sami sebou, snadněji a lépe se rozhodujeme a jednáme. Nácvik relaxace může být i branou k osobnímu růstu. Relaxační techniky vyžadují delší nácvik a pravidelné zařazení do běžného života, aby mohly být účinné a dlouhodobě efektivní.

Nácvik relaxačních technik provádíme jako součást individuální psychoterapie či psychologických konzultací (poradenství). Je možné domluvit si sezení zaměřené specificky na nácvik relaxace, vždy je ale třeba znát souvislosti. Součástí je tedy rozhovor a reflexe klientova stavu.